images/pic.jpg

Brestoviški vodovod

 


Pomanjkanje vode, ki se je poznalo predvsem v sušnem poletnem obdobju, je za Kraševce predstavljalo vsakoletni trd oreh. Spočetka so se ljudje znašli s pomočjo vaških kalov in vodnjakov, kmalu pa to ni več zadostovalo .  


Razmah gospodarstva in naraščanje prebivalstva v začetku 19. stoletja sta prisilila najti stalen in dovolj velik pretok vode, ki bi zadoščal industrializaciji in napredku željnim Kraševcem.

V letu 1980 so jamarji in geologi raziskali podtalnico oziroma kraške podzemne tokove v Drči jami pri Brestovici pri Komnu. Tako so v Klaričah nastale tri vrtine, ki so bile vkomponirane v gradbeni objekt. Črpališče Klariči se nahaja na nadmorski višini 16,5 metrov, vodnjaki pa segajo več kot 70 metrov v globino.

Januarja 1981 so vojaki JLA začeli z uvodnimi deli za izgradnjo bodočega brestoviškega vodovoda. Pri tem so določili sosednjo vasico Sela na Krasu za nadzorni center celotnega vodovodnega sistema Brestovica, ki zagotavlja vodo vsem priključenim potrošnikom.

Iz rezervoarja v Selah poteka trasa vodovoda do rezervoarja nad Lipo pod Trsteljem, s čimer se je omogočilo težnostni pretok predvidenih količin vode do Sežane.
Izgradnja je potekala v več etapah. Prva je bila iz Lipe do Komna, druga in tretja pa iz Komna do Dutovelj in naprej do Križa, kjer se je priključila že zgrajenemu odseku Križ–Sežana. Združeni zadnji dve etapi sta bili zaključeni konec leta 1984. Skupna dolžina naštetih vodovodnih omrežij, ki jih sestavlja jekleni cevovod premera 500 mm, znaša več kot 19 kilometrov.

Uvedba samoprispevka osebnega dohodka in pokojninskih nadomestil ter drugih davkov je zagotavljala dve tretjini vseh zbranih sredstev za sofinanciranje izgradnje objektov primarnega vodovoda, poznanega kot Vodovod Brestovica.
Dne 15. decembra 1984 je bila Sežana priključena na primarni brestoviški vodovod, katerega skupna dolžina znaša kar 34,4 kilometrov. 
Z dograditvijo vodovodnega sistema do Sežane je bil zagotovljen normalen gospodarski razvoj sežanskega Krasa in same Sežane.
Glavni cevovod na brestoviškem vodovodu s količino vode 250 l/s napaja gornji Kras s približno 50 l/s, ostalih 200 l/s pa se steka v Sežano in naprej.


 

 

 

 

 

Vir:
Pavel Škrinjar na strani

http://www.kraski-vodovod.si/?stran=zgodovina